Swot Analysis

Swot Analysis

Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats οι οποίες μεταφρασμένες στα ελληνικά αντιστοιχούν στα: Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές.

Ξεκινώντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάλυση SWOT, είναι ένα εργαλείο στρατηγικού προγραμματισμού για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με άλλα λόγια είναι μέθοδος διερεύνησης της ανταγωνιστικής θέσης ενός οργανισμού. Αξιοποιεί δεδομένα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του οργανισμού, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον και σε τελικό στάδιο οδηγεί στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση νέας στρατηγικής.

Η Ανάλυση SWOT απαρτίζεται από δυο διαστάσεις εξετάζοντας τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα σημεία (Weaknesses) της επιχείρησης, σε σχέση με τις Ευκαιρίες (Opportunities) και  τις Απειλές (Threats) του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται. Αναλυτικότερα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που η ίδια διαθέτει. Εντοπίζονται με την ανάλυση των λειτουργιών και των συστημάτων της επιχείρησης (π.χ. τεχνογνωσία, ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κ.ο.κ.). Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει στα μέτρα της (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). Γενικά, κατά την εφαρμογή της ανάλυσης επιχειρείται να απαντηθούν ορθολογικά και με όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για την κάθε ερευνώμενη περιοχή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Προϊόντα ή υπηρεσίες μοναδικές στο είδος τους
 • Πατέντες, τεχνογνωσία
 • Ηγεσία σε ένα τμήμα της αγοράς (niche market).
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Ισχυρό δίκτυο διανομής
 • Καλή φήμη και εικόνα της επιχείρησης
 • Σωστή τοποθέτηση του brand της στο μυαλό του καταναλωτή
 • Πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότητση
 • Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα.
 • Έντονη αφοσίωση του προσωπικού

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι:

 • Η δυσχερής οικονομική κατάσταση, απουσία πόρων.
 • Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
 • Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες.
 • Γεωγραφική θέση της επιχείρησης
 • Απουσία δυνατότητας εκπαίδευσης προσωπικού
 • Απουσία ξεκάθαρης επιχειρησιακής στρατηγικής
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς διαφοροποίηση

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Μια ανερχόμενη ή αναπτυσσόμενη αγορά
 • Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας.
 • Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές.
 • Νέες δημόσιες υποδομές που δημιουργούνται (δρόμοι, Βιοτεχνικές Περιοχές).
 • Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ).
 • Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (μέσω του Διαδικτύου).
 • Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα)
 • Κοινωνικές αλλαγές (δημογραφικές)
 • Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.).

 

Οι ΑΠΕΙΛΕΣ που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική ύφεση
 • Μειωμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών
 • Η είσοδος στην αγορά ενός νέου ανταγωνιστή
 • Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά
 • Η είσοδος στην αγορά νεωτεριστικών προϊόντων
 • Αλλαγές στη νομοθεσία (αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας,)
 • Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.).
 • Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Καταλήγοντας, η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Παρέχει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα. Θα πρέπει να συλλογιστείτε ότι η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας και καταλληλότερης. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT Analysis, θα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αυτών. Ας κλείσουμε την παρουσίαση μας με μια φράση που είναι γενικά παραδεκτή, ότι κάθε απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς