Ψηφιακό Βήμα

H Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει έγκαιρα, κατανοητά και με σαφήνεια για τις εξελίξεις στα προγράμματα Εσπα 2014-2020 που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

Αντικείμενο της Δράσης « Ψηφιακό Βήμα » είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Βήμα» ανέρχεται σε 50.000.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 11/06/2018 έως 17/09/2018.

 

Δικαιούχοι:

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που είναι ψηφιακά ώριμες. (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση κλίμακα)

Αφορά επιχειρήσεις έως 250 ΕΜΕ και έως €50 εκ. κύκλο Εργασιών ή €43 εκ. σύνολο Ισολογισμού

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να λειτουργούν με νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία έστω κατά το ένα έτος κερδοφόρα μεγαλύτερο του μηδενός. Αφορά την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 

Επιδότηση:

 • Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Φιλοσοφία προγράμματος

Κάθε επιχείρηση  πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να   να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η ψηφιακή της κατάσταση  σε επίπεδο μιας  από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που καθορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής της.Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  1 βαθμίδα, ενδεικτικά:

 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα( Β) σε (Α)
 • Οι καταταγέντες στην κατηγορία (Α) παραμένουν όπως είναι αναμενόμενο σε αυτήν.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες,
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 4. Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Υποβολή προγράμματος Ψηφιακό Bήμα

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης Παράλληλα με ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr 

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη- Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη -Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018

Δειτε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ

 

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου .

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

Share this post