Ψηφιακό Άλμα

H Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων  σας ενημερώνει έγκαιρα, κατανοητά και με σαφήνεια για τις εξελίξεις στα προγράμματα Εσπα 2014-2020 που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

Αντικείμενο της Δράσης « Ψηφιακό Άλμα » είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Άλμα» ανέρχεται σε 50.000.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 11/06/2018 έως 17/09/2018.

 

Δικαιούχοι:

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις έως 250 ΕΜΕ και έως €50 εκ. κύκλο Εργασιών ή €43 εκ. σύνολο Ισολογισμού

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να λειτουργούν με νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής του 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία έστω κατά το ένα έτος κερδοφόρα μεγαλύτερο του μηδενός. Αφορά την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017.
 • Αφορά πραγματοποίηση μιας επενδυτικής πρότασης ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά και μόνο σε μία Περιφέρεια.

 

Επιδότηση:

 • Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Φιλοσοφία προγράμματος:

 

Κάθε επιχείρηση  πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να   να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η ψηφιακή της κατάσταση  σε επίπεδο μιας  από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που καθορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής της.Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  1 βαθμίδα, ενδεικτικά:

 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα( Β) σε (Α)
 • Οι καταταγέντες στην κατηγορία (Α) παραμένουν όπως είναι αναμενόμενο σε αυτήν.

 

Ψηφιακή Ωριμότητα Επιχείρησης:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)0/0,5/1
Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)0/0,5/1
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)0/1
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1)0/0,5/1
Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)0/1
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)0/1
Ιστοσελίδα0/1
Σύνδεση σε e-market places0/1
Digital marketing (google ads, facebook ads)0/1
Παρουσία στα Social media0/1
E-shop /σύστημα κρατήσεων0/1
Ασφαλείς πληρωμές0/1
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση0/1
Εφαρμογές γραφείου, Antivirus0/1
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν  στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)0/1
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)0/1
Εξειδικευμένα   λογισμικά   που   αφορούν   στη   δραστηριότητα   της επιχείρησης0/1
Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας0/1
ΣΥΝΟΛΟ0-18

 

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 

Εξοπλισμός

1.Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Εξυπηρετητές- servers για τη φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης με τα συνοδευτικά στοιχεία του πλήρους λειτουργίας (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Services (IAAS)
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 • Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanners, projectors)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcode readers, διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set τop boxes κλπ)

 

Η κατηγορία αυτή επιδοτείται από 0-100%

 

Λογισμικό

 

2.Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες που το συνοδεύουν
  • Δυνατότητα mobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εφαρμογές Adi virus
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί και αυτή επίσης σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Λογισμικό που αφορά  ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης όπως CRM, HRMS και άλλα.
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

 

Καλύπτεται από 0-100%

 

Υπηρεσίες

 

3.Υπηρεσίες που αφορούν σε ψηφιακή λειτουργία επιχείρησης

 • Φιλοξενία (hosting, collocation)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία σε social media- Έως 4000€
 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης- Έως 5%
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας- Έως 10%
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού- έως 10%
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

Μισθολογικό Κόστος

4.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Αφορά πρόσληψη νέου προσωπικού)

 

Επιδοτούνται 12.000€ ανά ΕΜΕ. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Το σύνολο των δαπανών κατηγορίας 3,4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού.

 

Υποβολή προγράμματος:

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης Παράλληλα με ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την δράση Ψηφιακό Άλμα.

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη- Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη -Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018

 

Δειτε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ

 

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

 

Share this post