ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σκοπός μας είναι η έγκαιρή, άμεση και ορθή ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και αποφάσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αναλύονται ως εξής:

  • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
  • Υπολογισμός αξίας επενδύσεων ( τωρινών και μελλοντικών)
  • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
  • Υλοποίηση οικονομικών εκθέσεων αναφορών.
  • Σύνταξη ταμειακών Ροών
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς