ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΚΦΑΣ

Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα, αναλαμβάνουμε την τήρηση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε όποια κατηγορία και ανήκεται, εμείς διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον τρόπο να οργανώσουμε την επιχείρηση σας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Πλήρως Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ( απλογραφικών και διπλογραφικών) ή / και χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  • Παροχή της υπηρεσίας στο χώρο σας ή και στην έδρα μας.
  •  Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών( ΜΥΦ).
  • Επανέλεγχο καταχωρημένων παραστατικών για την αποφυγή λαθών.
  • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.
  • Intrastat.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς