Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την ολοκλήρωση την διαδικασία για την συγχώνευση εταιρειών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει :

 • Σύνταξη αποφάσεων των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης
 • Κατάρτιση χρόνου σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού και τον ορισμό του τρόπου ελέγχου του τελευταίου.
 • Έλεγχος αν χρειάζονται εγκρίσεις ή γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ και λήψη αυτών.
 • Σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού
 • Έλεγχος του προαναφερόμενου ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή.
 • Σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης «ΣΣΣ» και της Έκθεσης του Δ.Σ.
 • Σύνταξη απόφασης των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών περί εγκρίσεως του ΣΣΣ
 • Κοινοποίηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ΣΣΣ από κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία.
 • Σύνταξη απόφασεων των Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων των εταιρειών για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης.
 • Σύνταξη σχεδίου συμβολαίου και υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης.
 • Υποβολή αντιγράφων ΓΣ και Συμβολαίου στην Εποπτεύουσα Αρχή
 • Έγκριση της συγχώνευσης από την Περιφέρεια, καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ενημέρωση ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ., Τραπεζών κλπ.

 

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων πατώντας εδώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς