Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και στο Παράρτημα Ι του Καν.Ε.Ε 651/2014 (Παράρτημα IV της παρούσας πρόσκλησης), οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
 2. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός Δράσης : 12.000.000,00 € 

Προϋπολογισμός Έργου : από  30.000,00 € έως 100.000,00 €.

Ποσοστό επιχορήγησης : 50%

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος. 
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
 • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
 • Να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. 
 • Να λειτουργούν ή αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα : ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομική, Ν.Ε.Π.Α. και ΚΟΙΝΣΕΠ 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης ή και  μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων σε ποσό  έως 15.000 ευρώ
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα έως 2500 ευρώ
 • E-shop έως 4000 ευρώ
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10.000 ευρώ ανά παραστατικό
 • Υπηρεσίες Συμβούλων Έως 4.000 ευρώ
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

Διάρκεια Υλοποίησης : 18 μήνες (30% θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης)

Περίοδος Υποβολής : από 12/3/2019 έως 14/6/2019

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος εδώ.

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου .

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς