Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ή/και της Επιχειρηματικότητας»

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΠΑνΕΚ, εντός του τρέχοντος έτους, θα προκηρυχθούν σταδιακά νέες δράσεις ΕΤΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 225 εκ. €., μεταξύ αυτών και προκηρύξεις που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις όπως:
• Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin-off / Spin-out)»
• Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence for SMEs και αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME 4 instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού.
• Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων (Innovation Clusters) στους τομείς της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) η οποία αφορά σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, επικεντρωμένη σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες – κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.
• Νέες Διμερείς Ερευνητικές & Τεχνολογικές Συνεργασίες & ERANETs

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς