Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Ξεκίνησε στης 28/6/2018 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα”

Οι παρεχόμενες θέσεις αφορούν 10.000 θέσεις εργασίας εκ των οποίων οι 6.000 αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

 Προϋπόθεση ένταξης επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

  1. Άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες
  2. Μακροχρόνια πτυχιούχοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔγια χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
  3. Άνεργοι πτυχιούχοι ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 1 ημέρα πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Διάρκεια προγράμματος:

  • 12 μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών
  • 15 μήνες για πρόσληψη
    • μακροχρονίων ανέργων
    • δικαιούχων ΚΕΑ 

Ποσό επιχορήγησης:

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Δείτε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ.

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

 

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς