Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ανακοινώθηκε η δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός με προϋπολογισμό 150.000.000,00€ από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός των μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 400.000,00€ και το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμό του σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 27/06/2018 και ώρα 12:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ή/και το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση.

 

Δικαιούχοι – Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πλαίσιο της δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός ενισχύονται υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
 2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως μεσαίες επιχειρήσεις ήτοι:
  1. Απασχόληση από 50 < έως < 250 εργαζομένους
  2. Ετήσιος κύκλος εργασιών από 10.000.000,00€ < έως < 50.000.000,00€
  3. Σύνολο ισολογισμού από 10.000.000,00€ < έως < 43.000.000,00€
 • Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης σε μία περιφέρεια δραστηριοποίησης
 1. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 2. Να λειτουργούν με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχείρησης : Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής στη δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 1. Μηχανήματα έως 100% του προϋπολογισμού
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων έως 100% του προϋπολογισμού
 3. Μεταφορικά μέσα :Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β)δαπάνη μέχρι 25.000,00 €. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000,00 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000,00 €
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis)

 

Δείτε την αναλυτική πρόταση του προγράμματος ΕΔΩ.

 

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων πάντοτε αρωγός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Γι’ αυτό το λόγο κλείστε ραντεβού μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα και με ακρίβεια, πατώντας εδώ.

Share this post