ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”. Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησης τους.

Περίοδος Υποβολής:

από 19/11/2011 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

 

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Πλαίσιο ένταξης – χρηµατοδότηση

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον

λογαριασµό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι:

Η µμέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60.000.000 ευρώ ως εξής:

Για το έτος 2016: 10.000.000 ευρώ

Για το έτος 2017: 20.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2018: 20.000.000 ευρώ

Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ

 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

Για την υπαγωγή µίας επιχείρησης στο ̟πρόγραµµα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση

εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 32 ̟αρ.2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.651/2014 της

«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 3 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ε̟ιτρο̟ής της 17ης Ιουνίου 2014

Ποσό ε̟πιχορήγησης

Ως ̟ποσό ε̟ιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Για κάθε ηµέρα α̟ασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ̟οσό

ε̟ιχορήγησης, ό̟ως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµ̟εριλαµβάνονται οι ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες α̟ποδοχές και οι εισφορές ̟που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι α̟ποζηµιώσεις του ∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου Πάσχα και Ε̟ιδόµατος Αδείας

συµ̟εριλαµβάνονται στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος των µηνών ̟ου

καταβάλλονται.

∆ιάρκεια ε̟πιχορήγησης.

Η διάρκεια της ε̟πιχορήγησης ορίζεται στους εννέα (9) µήνες µε δυνατότητα ε̟πέκτασης

για άλλους εννέα (9) µήνες ύστερα α̟πό αίτηση ̟που θα υ̟ποβάλλει η δικαιούχος

ε̟πιχείρηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών α̟πό τη λήξη του ̟πρώτου 9µηνου α̟πασχόλησης.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι ε̟ιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το

προσω̟ικό για τρεις (3) µήνες ακόµα. Ε̟ισηµαίνεται ότι στη περιπτωση ̟που οι ε̟πιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράµµατος, η δέσµευση της διατήρησης του προωστικού για άλλους τρεις (3) µήνες παραµένει στο πρώτο 9µηνο απασχόλησης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

  • Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Σκοπός

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Δικαιούχοι  και Ωφελούμενοι

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι Τράπεζες και Φορείς που δεν  υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα   θα   απευθύνονται   στις  Υπηρεσίες  (ΚΠΑ 2) του  ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης  στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι  πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι  έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών  ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι  (εργοδότες) στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής προκειμένου να επιχορηγηθούν είναι τα εξής:

  1. Η πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών του ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ  – όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του.
  2. Η Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ)  η οποία χορηγείται από το ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν)
  4. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του σπουδαστή με οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πληρωμές αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1%  και  με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 210.
  5. Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε  χρειάζεται να προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά τους. Οι Ο.Ε. χρειάζεται να προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης οι Α.Ε. απαιτείται να προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.
  6. Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης.

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται i. στο ποσό των 26,18 Ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών  π.χ 26,18Χ80%=20,94Χ25= 523,5 Ευρώ και ii. στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82Χ80%=18,26 Χ25= 456,5 ευρώ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς