ΛΥΣΕΙΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Πώληση ή αυτοπαράδοση παγίων της επιχείρησης
  • Προετοιμασία επιχείρησης για έλεγχο
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη καταστατικού θέσης σε εκκαθάριση ή διακοπής/ διάλυσης εταιρείας
  • Διεκπεραίωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ κ.λ.π.)

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς