ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικό Γραφείο - Λογιστικές Υπηρεσίες

Έχετε ως στόχο να δημιουργήσετε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σας;  Να πορευτείτε με επιτυχία στο κλάδο σας ; Να κερδοφορήσετε;

Αν ναι πρέπει να μας επιλέξτε. Επιλέξτε να σας συνοδεύει για τα επόμενα βήματα σας, η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων.

Η εταιρία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Λογιστικών Υπηρεσιών οι οποίες αναλύονται ως εξής :

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου. Παρακολουθούμε τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και την δομή της εταιρείας σας με σκοπό να αναδείξουμε  τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις καθώς και βελτιώσεις προσαρμοσμένες στην εταιρεία σας.

 • Οργάνωση του λογιστηρίου σας μέσα στην ίδια την επιχείρηση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αποθήκης
 • Ενημέρωση παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση
 • Καταγραφή μηνιαίων υποχρεώσεων
 • Εκπαίδευση του λογιστηρίου σας

Περισσότερα…

 

Συστάσεις -Ενάρξεις Επιχειρήσεων. Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες συμβουλές σύστασης ατομικής επιχείρησης ή και επιχειρήσεων νομικών προσώπων. Παρακολουθούμε την επιχείρηση σας σε ολόκληρη την πορεία και δράσης της.

 • Επιχειρηματική ιδέα,
 • Προϋπολογισμός επένδυσης,
 • Αναζήτηση αναπτυξιακού προγράμματος,
 • Έρευνα αγοράς για το ενδιαφέρον των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Έρευνα αγοράς για :
  • εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση,
  • Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού,
  • Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της εταιρίας σας,
 • Δημιουργία Business Plan,
 • Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικού μίσθωσης,
 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας,

Περισσότερα…

 

Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων. Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την ολοκλήρωση την διαδικασία για την συγχώνευση εταιρειών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει :

 • Σύνταξη αποφάσεων των Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης
 • Κατάρτιση χρόνου σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού και τον ορισμό του τρόπου ελέγχου του τελευταίου.
 • Έλεγχος αν χρειάζονται εγκρίσεις ή γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ και λήψη αυτών.
 • Σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού

Περισσότερα…

 

Μετατροπή εταιρειών. Η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την μετατροπή της επιχείρησης σας από οποιαδήποτε εταιρική μορφή (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ, κ.λ.π.) σε οποιαδήποτε εταιρική μορφή (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ, κ.λ.π.).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης μετατροπής καθώς και ελέγχει όλα τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σας με σκοπό την ομαλή μετάβαση στη νέα νομική μορφή.

Περισσότερα…

 

Λύσεις, Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει πλήρως την λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθούνται:

 • Έλεγχος κατάστασης επιχείρησης
 • Πώληση ή αυτοπαράδοση παγίων της επιχείρησης
 • Προετοιμασία επιχείρησης για έλεγχο
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Περισσότερα…

 

Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (Απλογραφικά και Διπλογραφικά). Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα, η Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων αναλαμβάνει την τήρηση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, εμείς διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον τρόπο να οργανώσουμε την επιχείρηση σας.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Πλήρως Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ( απλογραφικών και διπλογραφικών) ή / και χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες σας,
 • Παροχή της υπηρεσίας στο χώρο σας ή και στην έδρα μας,
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων,
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων,
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών( ΜΥΦ),

Περισσότερα…

 

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων. Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα ελέγχου, σύνταξης και υποβολής οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε υποβολή Φορολογικής δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων.

 • Έλεγχος περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έλεγχος κινήσεων έτους αναφοράς
 • Ισολογισμός και καταστάσεις τέλους χρήσης
 • Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων

Περισσότερα…

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Σκοπός της Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων είναι η έγκαιρη, άμεση και ορθή ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και αποφάσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αναλύονται ως εξής:

Περισσότερα…

 

Μηχανογράφηση – Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.Ένα πρόγραμμα από μόνο του όμως δεν αρκεί. Σε αυτό το σημείο τίθεται το θέμα της σωστής επιλογής προγράμματος. Πως όμως μπορείτε να επιλέξετε σωστά; Πιο είναι το πρόγραμμα που ταιριάζει στον τύπο της επιχείρησης σας; Εδώ αναλαμβάνουμε εμείς.

Εμπιστευθείτε την Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, ώστε να καθιερωθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας. Οργανώνουμε την επιχείρησής σας με τέτοιο τρόπο που να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να μειώνονται τα κάθε είδους κόστη μέσα από τη  χρήση ενός προγράμματος μηχανογράφησης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας και θα δίνει λύση σε κύρια λειτουργικά της προβλήματα.

Οι υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης που παρέχει η εταιρία μας είναι οι εξής:

 • Παραμετροποίηση εφαρμογών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στον χειρισμό των ειδικών προγραμμάτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων.
 • Παραμετροποίηση προγραμμάτων (πίνακες).

Περισσότερα…

 

Στόχος μας η ανάπτυξη, η προώθηση και η ευημερία της επιχείρησής σας. Σκοπός μας οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε να ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς