ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικο Γραφειο Αθηνα

Έχετε ως στόχο να δημιουργήσετε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σας;  Να πορευτείτε με επιτυχία στο κλάδο σας ; Να κερδοφορήσετε;

Αν ναι πρέπει να μας επιλέξτε. Επιλέξτε να σας συνοδεύει για τα επόμενα βήματα σας, η Development Plan εταιρία συμβούλων .

Η εταιρία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Λογιστικών Υπηρεσιών οι οποίες αναλύονται ως εξής :

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου. Παρακολουθούμε τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση και την δομή της εταιρείας σας με σκοπό να αναδείξουμε  τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις καθώς και βελτιώσεις προσαρμοσμένες στην εταιρεία σας.

 • Οργανώνουμε  το λογιστήριο σας μέσα στην ίδια την επιχείρηση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αποθήκης
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα χρήσης προγράμματος της επιλογή σας.
 • Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης.
 • Ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης
 • Αποτιμήσεις απογραφών
 • Διενέργεια φυσικής απογραφής
 • Δημιουργία και έλεγχος εσωτερικού ελέγχου

 

Συστάσεις -Ενάρξεις Συγχωνεύσεις, Μετατροπές. Η εταιρεία μας σας παρέχει αξιόπιστες και τεκμηριωμένες συμβουλές σύστασης ατομικής ή και νομικών προσώπων αλλά και παρακολουθούμε την επιχείρηση σας σε όλη της την πορεία.

 • Προϋπολογισμός επένδυσης
 • Δημιουργία Business Plan για τον ακριβή υπολογισμό εξόδων
 • Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικού μίσθωσης
 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας
 • Προεγγραφές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα επιμελητήρια
 • Υποβολή εντύπων σε ΓΕΜΗ και Δ.Ο.Υ.
 • Κατασκευή σφραγίδας
 • Διεκπαιρέωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ. ΓΕΜΗ)

 

Λύσεις, Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

 • Πώληση ή αυτοπαράδοση παγίων της επιχείρησης
 • Προετοιμασία επιχείρησης για έλεγχο
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη καταστατικού θέσης σε εκκαθάριση ή διακοπής/ διάλυσης εταιρείας
 • Διεκπεραίωση σε δημόσιους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ κ.λ.π.)

 

Τήρηση και Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Απλογραφικών και διπλογραφικών) του ΚΦΑΣ,  Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε όποια κατηγορία και ανήκει η επιχείρηση σας εμείς διαθέτουμε την γνώση, την εμπειρία και τον τρόπο να οργανώσουμε την επιχείρηση σας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε :

 • Πλήρως Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ( απλογραφικών και διπλογραφικών) ή / και χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Παροχή της υπηρεσίας στο χώρο σας ή και στην έδρα μας
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών( ΜΥΦ) )
 • Επανέλεγχο καταχωρημένων παραστατικών για την αποφυγή λαθών
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
 • Intrastat

 

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων. Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα ελέγχου, σύνταξης και υποβολής οικονομικών καταστάσεων καθώς και σε υποβολή Φορολογικής δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων.

 • Έλεγχος περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έλεγχος κινήσεων έτους αναφοράς
 • Ισολογισμός και καταστάσεις τέλους χρήσης
 • Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις – Ισοζύγια Λογιστικής
 • Οικονομικές εκθέσεις
 • Σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεων/ ΔΣ/ ΓΣ/ Διαχείρισης

 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σκοπός μας είναι η έγκαιρή, άμεση και ορθή ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και αποφάσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών
 • Υπολογισμός αξίας επενδύσεων ( τωρινών και μελλοντικών)
 • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
 • Υλοποίηση οικονομικών εκθέσεων αναφορών.
 • Σύνταξη ταμειακών Ροών
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

 

Στόχος μας η ανάπτυξη, η προώθηση και η ευημερία της επιχείρησής σας. Σκοπός μας οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε να ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς