ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Το τελευταίο ευρωπαϊκό πακέτο επιδοτήσεων Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 είναι σε εξέλιξη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού και ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι . Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια ένταξης της της ελληνικής Οικονομίας στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις προσπαθώντας να απαλύνουν οι βαρείς όροι μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας που ως σήμερα δημιούργησαν μεγάλα κοινωνικά θέματα.

Η εταιρία μας με σεβασμό στις προσδοκίες σας, υπευθυνότητα και πάντοτε δίπλα σας με αποτελεσματική επικοινωνία διασφαλίζει:
• Πολύ καλή γνώση των αντίστοιχων προγραμμάτων
• Προσαρμογή των προγραμμάτων στις πραγματικές σημερινές και μελλοντικές ανάγκες σας.
• Πλήρης σύνταξη φακέλου που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο ,με μετρήσιμους στόχους και οφέλη
• Αμοιβή σύμβουλου προσαρμοσμένο στις φάσεις της εξέλιξης του προγράμματος.
• Παρακολούθηση όλων των φάσεων και εκπροσώπησης της επιχείρησης.
• Εγγύηση πλήρους νομιμότητας και αποτελεσματικότητας όλων των διαδικασιών.
• Εμπειρία προσαρμοσμένη σε κάθε κλάδο της οικονομίας και σε κάθε προεπιλεγμένη επαγγελματική κατηγορία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ημερομηνία προκήρυξης προγράμματος 8/6/2017
Πτυχιούχοι Δικαιούχοι προγράμματος
1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα ταμεία ανεργίας του ΟΑΕΔ
2. Μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης με την υποχρέωση παραίτησης από την εργασία τους όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος
3. Αυτοαπασχολούμενοι ατομικοί επαγγελματίες που κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης είχαν κωδικό απασχόλησης (Κ.Α.Δ) συναφές με το αντικείμενο του πτυχίου τους και έχουν ημερομηνία ίδρυσης της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 1/1/1995 και δεν έχουν παράλληλα σχέση μισθωτής εργασίας. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση, κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος , με σκοπό συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με άλλους ανέργους ή και μισθωτούς ή και άλλους ατομικούς επιχειρηματίες, που υποχρεούνται επίσης να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Πτυχίο
1. Απόκτηση πρώτου πτυχίου μετά την 1/1/1995 ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Παράλληλα θεωρούνται αποδεκτά πτυχία από σχολές χορού και θεάτρου αναγνωρισμένες από το υπουργείο πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Ομοίως και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτήριων αναγνωρισμένων.
2. Απαραίτητη η συνάφεια του με την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα.
Επαγγελματική δραστηριότητα
1. Να αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες που προκηρύχτηκαν από το πρόγραμμα.
2. Να μην συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή διαχειριστές νόμιμοι εκπρόσωποι σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής από 1/1/2015 κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
3. Λειτουργία σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (σε καμία περίπτωση χωρίς συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις )και σε μία επαγγελματική έδρα χωρίς να επιτρέπεται η λειτουργία υποκαταστημάτων σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου.
4. Να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία-επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
5. Δεν επιτρέπεται η σχέση μισθωτής εργασίας όπως και η μη λήψη συντάξεως γήρατος σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
6. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα επιχειρηματία –επιτηδευματία ή και μετόχου σε επιχείρηση από 1/1/2013 έως και την ημερομηνία υποβολής χρηματοδότησης.
8. Το συνολικό ποσό ήσσονος σημασίας (de Minimis) συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την δράση να μην υπερβαίνει τα 200000 ευρώ μέσα στην τριετία ή 100000 Ευρώ στον τομέα των μεταφορών κατ αντιστοιχία .
Υφιστάμενοι επιχειρηματίες
1. Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής του
με την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και τις 5/7/2017.
2. Να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους ΚΑΔ. Αφορά απόκτηση τίτλου σπουδών μετά την 1/1/2006 και εάν έκαναν έναρξη μετά το 2006, από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην εφορία και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης .Σε περίπτωση ύπαρξης ΚΑΔ που δε είναι συναφείς με τους τίτλους σπουδών ή που δεν είναι επιλέξιμοι , θα πρέπει να έχουν καταργηθεί έως και την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ένταξης.
Εισοδηματικά κριτήρια
1. Σε ότι αφορά ιδιώτες που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με έτος αναφοράς το 2015 δεν θα πρέπει το ατομικό εισόδημα να υπερβαίνει τα 22000 ευρώ το δε οικογενειακό τα 35000 ευρώ. Αφορά τον μέσο όρο εισοδήματος επιβολής εισφοράς κατά τα έτη 2015,2014,2013.
2. Σε ότι αφορά αυτοαπασχολούμενους ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα έτη 2015,2014,2013, να μην υπερβαίνουν τα 40000 ευρώ.
Διάρκεια έργων και ημερομηνίες υποβολής
Ημερομηνία έναρξης υποβολής από 5/7/2017 και μπορεί να γίνει σε μια από τις παρακάτω περιόδους.
• Από 9/7/2017 έως 9/8/2017
• Από 6/9/2017 έως 11/10/2017
• Από 8/11/2017 έως 13/12/2017
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνον επενδυτικής πρότασης και σε μόνον μια από τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ που έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις κατά το έτος 2017 .
Ο χρόνος που δίνεται για την υλοποίηση των παραπάνω έργων είναι 24 μήνες από την εξαγγελία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Προϋπολογισμός έργων
Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
• Ως 25000 ευρώ σε περίπτωση υποβολής από ένα άτομο.
• Ως 40000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα που απαρτίζονται από δύο άτομα.
• Ως 50000 ευρώ για συνεργικά σχήματα που συναπαρτίζονται από τρία και πάνω άτομα.

Το ποσοστό επιδότησης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ανέρχεται στο 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Έξοδα λειτουργικών δαπανών (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κλπ) έως 60% .
2. Δαπάνες αμοιβών τρίτων (Κάλυψη κόστους νομικών ,λογιστικών υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ)έως 20%
3. Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας έως 12000 ευρώ.
4. Δαπάνες προβολής (διαφημιστικά έντυπα, δημιουργία ιστοσελίδων ,δημιουργία εταιρικής ταυτότητας ,λογότυπου ,συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.)έως 10%
5. Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%
6. Αγορά εξοπλισμού – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – ανακαίνιση εσωτερικού έως 40%
7. Αποσβέσεις παγίων-χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον παγκόσμιας κρίσης η ιδέα που καινοτομεί, που τολμά και οραματίζεται , πιθανότατα είναι η λύση σε χώρες όπως η δική μας που δε διαθέτει σοβαρή βαριά βιομηχανία και δομή οικονομικής ανάπτυξης όπως οι ώριμες αναπτυγμένες χώρες ανά τον κόσμο. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα Ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ .
Βασικός στόχος της Ενιαίας αυτής δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Στόχοι της Δράσης:
• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
Θεματικοί τομείς που καλύπτονται
• Υλικά κατασκευές
• Τουρισμός
• Πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες
• Αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων
• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Υγεία και Φάρμακα
• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:
• Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
• Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
• Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση
της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που
έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
Σε ποιους απευθύνεται
• Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
• Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής
από 23/3/2017 έως 17/5/2017 (ώρα 16:00)
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού.
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή
ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων
αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές
υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του
έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας
8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
• Η εταιρεία μας με σοβαρότητα ειλικρίνεια και υπευθυνότητα είναι σε θέση να προωθήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ,την σύνταξη και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Mπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας ώστε να προετοιμάσουμε μια
επίσκεψη για να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμα στις δικές σας ανάγκες.
• Αναλυτικότερα την προκύρηξη της Δράσης μπορείτε να δείτε εδώ
• Την Περίληψη της δράσης μπορείται να δείτε εδώ

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
– Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1.συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 2.συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών (Πίνακας κεφαλαίου Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ή
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Άϋλες Δαπάνες
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
Σε ποιους απευθύνεται
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται
(α) άνεργοι και
(β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015).Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. Προϋπολογισμός 120.000.000€ Κατανομή σε 2 Κύκλους:
• 1ος κύκλος Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ή
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Άϋλες Δαπάνες
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυσητης επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας

Τόπος υλοποιησης της Δράσης

Eλληνική Eπικράτεια.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα:

• Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Επιχειρήσεις (Τουριστικά Καταλύματα) που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης:

• Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
• Δεν έχει εκδοθεί η άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
• Η δραστηριότητα της επιχείρησης (ΑΦΜ) να συνδέεται αποκλειστικά με την επικείμενη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος και να μην έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
• Οι δηλωθείσες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμες πρέπει να συνδέονται και να εξυπηρετούν αποδεδειγμένα την λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

1. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 20 έως και 50 κλίνες
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
3. Camping
4. Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
6. Τουριστικά γραφεία
7. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
8. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
9. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
10. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
11. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου,Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα)

Επιλέξιμες δαπάνες

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση)
• Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
• Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
• Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
• Μεταφορικά μέσα
• Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Προϋπολογισμός – Διάρκεια Υλοποίησης:

• Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα120.000.000€.
• Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.
• Χρηµατοδοτείται έως και 50% των επιλέξιµών δαπανών.
• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν:
• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
• Μηχανήματα και εξοπλισμό
• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε του ειδικούς