Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το τελευταίο ευρωπαϊκό πακέτο επιδοτήσεων Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 είναι σε εξέλιξη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με σεβασμό στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας, υπευθυνότητα και πάντοτε δίπλα σας με αποτελεσματική επικοινωνία διασφαλίζει:

 • Ενημέρωση για τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων
 • Σχεδιασμό επενδυτικού σχεδίου
 • Σύνταξη και υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα που άπτετε στις ανάγκες σας και περιλαμβάνει:
  • συλλογή δικαιολογητικών
  • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης,
  • ηλεκτρονική υποβολή πρότασης,
  • αποστολή φυσικού φακέλου,
 • Διαχείριση – Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 • Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Υποβολή τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας
 • Φυσική παρουσία κατά τον επιτόπιο έλεγχο

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν:
• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
• Μηχανήματα και εξοπλισμό
• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

Προγράμματα ΕΣΠΑ σε υλοποίηση

Ημερομηνία προκήρυξης προγράμματος 8/6/2017
Πτυχιούχοι Δικαιούχοι προγράμματος
1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα ταμεία ανεργίας του ΟΑΕΔ
2. Μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης με την υποχρέωση παραίτησης από την εργασία τους όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος
3. Αυτοαπασχολούμενοι ατομικοί επαγγελματίες που κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης είχαν κωδικό απασχόλησης (Κ.Α.Δ) συναφές με το αντικείμενο του πτυχίου τους και έχουν ημερομηνία ίδρυσης της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 1/1/1995 και δεν έχουν παράλληλα σχέση μισθωτής εργασίας. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση, κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος , με σκοπό συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με άλλους ανέργους ή και μισθωτούς ή και άλλους ατομικούς επιχειρηματίες, που υποχρεούνται επίσης να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Πτυχίο
1. Απόκτηση πρώτου πτυχίου μετά την 1/1/1995 ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Παράλληλα θεωρούνται αποδεκτά πτυχία από σχολές χορού και θεάτρου αναγνωρισμένες από το υπουργείο πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Ομοίως και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτήριων αναγνωρισμένων.
2. Απαραίτητη η συνάφεια του με την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα.
Επαγγελματική δραστηριότητα
1. Να αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες που προκηρύχτηκαν από το πρόγραμμα.
2. Να μην συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή διαχειριστές νόμιμοι εκπρόσωποι σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής από 1/1/2015 κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
3. Λειτουργία σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (σε καμία περίπτωση χωρίς συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις )και σε μία επαγγελματική έδρα χωρίς να επιτρέπεται η λειτουργία υποκαταστημάτων σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου.
4. Να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία-επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
5. Δεν επιτρέπεται η σχέση μισθωτής εργασίας όπως και η μη λήψη συντάξεως γήρατος σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
6. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα επιχειρηματία –επιτηδευματία ή και μετόχου σε επιχείρηση από 1/1/2013 έως και την ημερομηνία υποβολής χρηματοδότησης.
8. Το συνολικό ποσό ήσσονος σημασίας (de Minimis) συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την δράση να μην υπερβαίνει τα 200000 ευρώ μέσα στην τριετία ή 100000 Ευρώ στον τομέα των μεταφορών κατ αντιστοιχία .
Υφιστάμενοι επιχειρηματίες
1. Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής του
με την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και τις 5/7/2017.
2. Να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους ΚΑΔ. Αφορά απόκτηση τίτλου σπουδών μετά την 1/1/2006 και εάν έκαναν έναρξη μετά το 2006, από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην εφορία και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης .Σε περίπτωση ύπαρξης ΚΑΔ που δε είναι συναφείς με τους τίτλους σπουδών ή που δεν είναι επιλέξιμοι , θα πρέπει να έχουν καταργηθεί έως και την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ένταξης.
Εισοδηματικά κριτήρια
1. Σε ότι αφορά ιδιώτες που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με έτος αναφοράς το 2015 δεν θα πρέπει το ατομικό εισόδημα να υπερβαίνει τα 22000 ευρώ το δε οικογενειακό τα 35000 ευρώ. Αφορά τον μέσο όρο εισοδήματος επιβολής εισφοράς κατά τα έτη 2015,2014,2013.
2. Σε ότι αφορά αυτοαπασχολούμενους ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα έτη 2015,2014,2013, να μην υπερβαίνουν τα 40000 ευρώ.
Διάρκεια έργων και ημερομηνίες υποβολής
Ημερομηνία έναρξης υποβολής από 5/7/2017 και μπορεί να γίνει σε μια από τις παρακάτω περιόδους.
• Από 9/7/2017 έως 9/8/2017
• Από 6/9/2017 έως 11/10/2017
• Από 8/11/2017 έως 13/12/2017
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνον επενδυτικής πρότασης και σε μόνον μια από τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ που έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις κατά το έτος 2017 .
Ο χρόνος που δίνεται για την υλοποίηση των παραπάνω έργων είναι 24 μήνες από την εξαγγελία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Προϋπολογισμός έργων
Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
• Ως 25000 ευρώ σε περίπτωση υποβολής από ένα άτομο.
• Ως 40000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα που απαρτίζονται από δύο άτομα.
• Ως 50000 ευρώ για συνεργικά σχήματα που συναπαρτίζονται από τρία και πάνω άτομα.

Το ποσοστό επιδότησης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ανέρχεται στο 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Έξοδα λειτουργικών δαπανών (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κλπ) έως 60% .
2. Δαπάνες αμοιβών τρίτων (Κάλυψη κόστους νομικών ,λογιστικών υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ)έως 20%
3. Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας έως 12000 ευρώ.
4. Δαπάνες προβολής (διαφημιστικά έντυπα, δημιουργία ιστοσελίδων ,δημιουργία εταιρικής ταυτότητας ,λογότυπου ,συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.)έως 10%
5. Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%
6. Αγορά εξοπλισμού – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – ανακαίνιση εσωτερικού έως 40%
7. Αποσβέσεις παγίων-χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον παγκόσμιας κρίσης η ιδέα που καινοτομεί, που τολμά και οραματίζεται , πιθανότατα είναι η λύση σε χώρες όπως η δική μας που δε διαθέτει σοβαρή βαριά βιομηχανία και δομή οικονομικής ανάπτυξης όπως οι ώριμες αναπτυγμένες χώρες ανά τον κόσμο. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα Ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ .
Βασικός στόχος της Ενιαίας αυτής δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Στόχοι της Δράσης:
• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
Θεματικοί τομείς που καλύπτονται
• Υλικά κατασκευές
• Τουρισμός
• Πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες
• Αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων
• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Υγεία και Φάρμακα
• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:
• Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
• Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
• Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση
της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που
έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
Σε ποιους απευθύνεται
• Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
• Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής
από 23/3/2017 έως 17/5/2017 (ώρα 16:00)
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού.
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή
ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων
αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές
υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του
έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας
8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
• Η εταιρεία μας με σοβαρότητα ειλικρίνεια και υπευθυνότητα είναι σε θέση να προωθήσει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ,την σύνταξη και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Mπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας ώστε να προετοιμάσουμε μια
επίσκεψη για να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμα στις δικές σας ανάγκες.
• Αναλυτικότερα την προκύρηξη της Δράσης μπορείτε να δείτε εδώ
• Την Περίληψη της δράσης μπορείται να δείτε εδώ

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
– Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1.συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 2.συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών (Πίνακας κεφαλαίου Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ή
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Άϋλες Δαπάνες
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυσητης επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας

Τόπος υλοποιησης της Δράσης

Eλληνική Eπικράτεια.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα:

• Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ως τουριστικές και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Επιχειρήσεις (Τουριστικά Καταλύματα) που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης:

• Ο ΚΑΔ που δύναται να έχουν αποκτήσει πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος ή/και να έχουν αποκτήσει τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
• Δεν έχει εκδοθεί η άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στο οποίο αφορά η αίτηση χρηματοδότησης
• Η δραστηριότητα της επιχείρησης (ΑΦΜ) να συνδέεται αποκλειστικά με την επικείμενη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος και να μην έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
• Οι δηλωθείσες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμες πρέπει να συνδέονται και να εξυπηρετούν αποδεδειγμένα την λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

1. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 20 έως και 50 κλίνες
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
3. Camping
4. Tουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ( τουλάχιστον 4 κατοικίες)
5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 20 κλίνες
6. Τουριστικά γραφεία
7. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
8. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
9. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
10. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
11. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου,Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα)

Επιλέξιμες δαπάνες

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση)
• Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
• Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
• Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
• Μεταφορικά μέσα
• Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Προϋπολογισμός – Διάρκεια Υλοποίησης:

• Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα120.000.000€.
• Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.
• Χρηµατοδοτείται έως και 50% των επιλέξιµών δαπανών.
• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει έγκαιρα, κατανοητά και με σαφήνεια για τις εξελίξεις στα προγράμματα Εσπα 2014-2020 που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

Αντικείμενο της Δράσης « Ψηφιακό Άλμα » είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Άλμα» ανέρχεται σε 50.000.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 11/06/2018 έως 17/09/2018.

Δικαιούχοι:

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις έως 250 ΕΜΕ και έως €50 εκ. κύκλο Εργασιών ή €43 εκ. σύνολο Ισολογισμού

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να λειτουργούν με νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής του 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία έστω κατά το ένα έτος κερδοφόρα μεγαλύτερο του μηδενός. Αφορά την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017.
 • Αφορά πραγματοποίηση μιας επενδυτικής πρότασης ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά και μόνο σε μία Περιφέρεια.

Επιδότηση:

 • Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Φιλοσοφία προγράμματος:

Κάθε επιχείρηση  πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να   να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η ψηφιακή της κατάσταση  σε επίπεδο μιας  από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που καθορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής της.Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  1 βαθμίδα, ενδεικτικά:

 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα( Β) σε (Α)
 • Οι καταταγέντες στην κατηγορία (Α) παραμένουν όπως είναι αναμενόμενο σε αυτήν.

 

Ψηφιακή Ωριμότητα Επιχείρησης:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)0/0,5/1
Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)0/0,5/1
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)0/1
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1)0/0,5/1
Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)0/1
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχBar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)0/1
Ιστοσελίδα0/1
Σύνδεση σε e-market places0/1
Digital marketing (google ads, facebook ads)0/1
Παρουσία στα Social media0/1
E-shop /σύστημα κρατήσεων0/1
Ασφαλείς πληρωμές0/1
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση0/1
Εφαρμογές γραφείου, Antivirus0/1
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν  στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)0/1
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)0/1
Εξειδικευμένα   λογισμικά   που   αφορούν   στη   δραστηριότητα   της επιχείρησης0/1
Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας0/1
ΣΥΝΟΛΟ0-18

 

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Εξοπλισμός

1.Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εξυπηρετητές- servers για τη φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης με τα συνοδευτικά στοιχεία του πλήρους λειτουργίας (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Services (IAAS)
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 • Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanners, projectors)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcode readers, διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set τop boxes κλπ)

Η κατηγορία αυτή επιδοτείται από 0-100%

 

Λογισμικό

2.Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες που το συνοδεύουν
  • Δυνατότητα mobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εφαρμογές Adi virus
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί και αυτή επίσης σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Λογισμικό που αφορά  ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης όπως CRM, HRMS και άλλα.
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

Καλύπτεται από 0-100%

 

Υπηρεσίες

3.Υπηρεσίες που αφορούν σε ψηφιακή λειτουργία επιχείρησης

 • Φιλοξενία (hosting, collocation)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία σε social media- Έως 4000€
 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης- Έως 5%
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας- Έως 10%
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού- έως 10%
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

Μισθολογικό Κόστος

4.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Αφορά πρόσληψη νέου προσωπικού)

 

Επιδοτούνται 12.000€ ανά ΕΜΕ. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Το σύνολο των δαπανών κατηγορίας 3,4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού.

 

Υποβολή προγράμματος:

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης Παράλληλα με ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την δράση Ψηφιακό Άλμα.

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη- Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη -Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018

Δειτε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ

Η Development plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

H Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει έγκαιρα, κατανοητά και με σαφήνεια για τις εξελίξεις στα προγράμματα Εσπα 2014-2020 που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

Αντικείμενο της Δράσης « Ψηφιακό Βήμα » είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Βήμα» ανέρχεται σε 50.000.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 11/06/2018 έως 17/09/2018.

 

Δικαιούχοι:

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που είναι ψηφιακά ώριμες. (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση κλίμακα

Αφορά επιχειρήσεις έως 250 ΕΜΕ και έως €50 εκ. κύκλο Εργασιών ή €43 εκ. σύνολο Ισολογισμού

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να λειτουργούν με νόμιμη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία έστω κατά το ένα έτος κερδοφόρα μεγαλύτερο του μηδενός. Αφορά την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 

Επιδότηση:

 • Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
 • Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Φιλοσοφία προγράμματος

Κάθε επιχείρηση  πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να   να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η ψηφιακή της κατάσταση  σε επίπεδο μιας  από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που καθορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής της.Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  1 βαθμίδα, ενδεικτικά:

 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα( Β) σε (Α)
 • Οι καταταγέντες στην κατηγορία (Α) παραμένουν όπως είναι αναμενόμενο σε αυτήν.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες,
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 4. Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Υποβολή προγράμματος Ψηφιακό Bήμα

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης Παράλληλα με ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr 

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη- Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη -Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018

Δειτε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ

 

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου .

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

Προγράμματα ΕΣΠΑ σε υποβολή

Το πρόγραμμα ” Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ” αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επιχειρεί να στηρίξει την παραγωγικότητα την  ανταγωνιστικότητά, την δυνατότητα εκσυγχρονισμού τους ενισχύοντας και επιβραβεύοντας την εξωστρέφεια τους.  Στοχεύει να εκσυγχρονίσει με νέα μηχανήματα και εξοπλισμό, να συμβάλλει στην ψηφιακή αναβάθμιση, να  πιστοποιήσει τις επιχειρήσεις και παράλληλα να τις στελεχώσει με νέο επιδοτούμενο προσωπικό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” απευθύνεται σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις των επιλεγμένων  κλάδων που αναφέρεται το ΕΠΑΝΕΚ και που στοχοθετούν την ανάπτυξη στην χώρα μας.

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 7. Υγεία
 8. Υλικά – Κατασκευές

Συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος: 400.000.000,00€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

 

Δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες:

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 
 4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
Ποσοστά ενίσχυσης
Κατηγορία επιλέξιμης δαπάνηςΔημόσια επιχορήγηση για τελευταίο κύκλο εργασιών με εξαγωγές =<10%Δημόσια επιχορήγηση για τελευταίο κύκλο εργασιών με εξαγωγές >10% και =<25%Δημόσια επιχορήγηση για τελευταίο κύκλο εργασιών με εξαγωγές >25%
Μηχανήματα – Εξοπλισμός50%60%65%
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών50%60%65%
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες50%50%50%
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων50%60%65%

Επισημάνσεις –επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ελάχιστη βαθμολογία ένταξης είναι 50 μονάδες με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Το σύνολο των κερδοφόρων χρήσεων την τελευταία τριετία. Από μία έως τρεις. (1-3).
 • Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
 • Ο τρόπος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν βραβεύσεις με συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Έναρξη υποβολών: 6/2/2019

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος εδώ.

Ανακοινώθηκε στις 19/12/2018 η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών ( λιανικό εμπόριο, εστίαση, καφέ, ιδιωτική εκπαίδευση).

Η δράση εστιάζει σε 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Εξοικονόμηση ενέργειας,
 2. Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία,
 3. Για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
 4. Για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εστίαση
 • Ιδιωτική εκπαίδευση

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 10.000,00€ – 150.000,00€

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Διάρκεια: 18μήνες/24μήνες

Περίοδος υποβολών από: 6/2/2019 – 19/4/2019

Επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος :

 • Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Διαμόρφωση χώρων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας,
 • Σχεδιασμός και τυποποίηση προϊόντων 
 • Πιστοποιήσεις
 • Τεχνικές μελέτες
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος.

Προϋποθέσεις επιδότησης

Αφορά επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης σε ολόκληρη την διάρκεια τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω αριθμό  ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Λιανικό εμπόριο : 1 ΕΜΕ
  • Εστίαση : 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας : 5 ΕΜΕ

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος πατώντας εδώ.

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

Νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» υποβολή 8/1/2018

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Επειδή τα επιχειρηματικά όνειρα  μας δεν έχουν σύνορα και κατά γενική ομολογία η επιχειρηματικότητα στην χώρα μας  βάλλεται, λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών ύφεσης που βιώνουμε,  ανοίγουμε τα φτερά μας και επιχειρούμε  έξω.

Είναι ένα πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας  των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Στρατηγικοί τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,
 • Υλικά/ Κατασκευές,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
 • Υγεία/ Φάρμακα

Δικαιούχοι:

Αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά :

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 3. παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
 5. εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 1. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 2. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 3. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Προϋπολογισμόςτμ περιπτέρουΔημόσια επιχορήγηση
μέχρι 20.000€μέχρι 20τμ10.000 €
μέχρι 35.000€μέχρι 50τμ17.500 €
μέχρι 50.000€άνω των 50τμ25.000 €

 

Περίοδος υποβολής:

από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Διάρκεια Υλοποίησης:

30 μήνες

Προϋπολογισμός € 50.000.000

Αναλυτικά:

ΠεριοχήΠροϋπολογισμός
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα18.000.000 ευρώ
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη10.000.000 ευρώ
Αττική13.000.000 ευρώ
Στερεά Ελλάδα8.000.000 ευρώ
Νότιο Αιγαίο1.000.000 ευρώ
Σύνολο50.000.000 ευρώ

 

Επειδή τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη του και το μόνο που μπορούμε να μετανιώσουμε είναι για ότι δεν έχουμε ήδη κάνει, επικοινωνήστε μαζί μας για οργανωμένη δράση!

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος  ΕΔΩ

Επικοινωνήστε μαζί μας Εδώ.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ανακοινώθηκε η δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός με προϋπολογισμό 150.000.000,00€ από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός των μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 400.000,00€ και το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμό του σχεδίου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης ορίζεται από 27/06/2018 και ώρα 12:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ή/και το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση.

 

Δικαιούχοι – Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πλαίσιο της δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός ενισχύονται υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της δράσης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
 2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως μεσαίες επιχειρήσεις ήτοι:
  1. Απασχόληση από 50 < έως < 250 εργαζομένους
  2. Ετήσιος κύκλος εργασιών από 10.000.000,00€ < έως < 50.000.000,00€
  3. Σύνολο ισολογισμού από 10.000.000,00€ < έως < 43.000.000,00€
 • Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης σε μία περιφέρεια δραστηριοποίησης
 1. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 2. Να λειτουργούν με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχείρησης : Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής στη δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός είναι:

 1. Μηχανήματα έως 100% του προϋπολογισμού
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων έως 100% του προϋπολογισμού
 3. Μεταφορικά μέσα :Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β)δαπάνη μέχρι 25.000,00 €. Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000,00 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000,00 €
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis)

 

Δείτε την αναλυτική πρόταση του προγράμματος ΕΔΩ.

 

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων πάντοτε αρωγός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Γι’ αυτό το λόγο κλείστε ραντεβού μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα και με ακρίβεια, πατώντας εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στόχοι του προγράμματος:

• Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
• Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

 

Προϋπολογισμός του προγράμματος:

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00€

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 300.000€.

Δικαιούχοι:

Το πρόγραμμα αφορά νέες  ( με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)  και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τον δηλωμένο επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροτοδιατροφής / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
  1.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  1.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
  2.1 Λογισμικά
  2.2 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  2.3 Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
  2.4 Μελέτες
  2.5 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
  2.6 Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
 3. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
  3.1 Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
  3.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις
 4. Λειτουργικές δαπάνες
  4.1 Πρόσληψη προσωπικού
  4.2 Εκπαίδευση προσωπικού

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Υποβολή:

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04/06/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/09/2018 ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, πατώντας εδώ.

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για :

 • την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία
 • την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας
 • τη βελτίωση επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα,
 2. βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία),
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών και νεανική επιχειρηματικότητα,
 4. υγεία – ευεξία

Προϋπολογισμός της δράσης:
5.000.000,00 €

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί: 80.000,00€ έως 330.000,00€.

Περίοδος υποβολής: από 21/11/2018 έως 28/2/2019

 

Επιλέξιμες δαπάνες 
Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξης επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν:
• Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
• Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στον 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
 3. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
  1. Ανώνυμη Εταιρεία,
  2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
  3. Ομόρρυθμη Εταιρεία,
  4. Ετερόρρυθμη Εταιρεία,
  5. Ι.Κ.Ε.,
  6. Συνεταιρισμοί
  7. Ατομική επιχείρηση 
 4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 5. Να έχουν την, κατά περίπτωση, απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής
 6. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 7. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης
 10. Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016 και 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2016
 11. Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 12. Να μην είναι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
 13. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη).

Περιοχή δράσης Περιφέρεια Ηπείρου.
Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ!

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

Β φάση προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε αναμονή

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
Σε ποιους απευθύνεται
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται
(α) άνεργοι και
(β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015).Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. Προϋπολογισμός 120.000.000€ Κατανομή σε 2 Κύκλους:
• 1ος κύκλος Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ή
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Άϋλες Δαπάνες
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς