Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εκπαίδευση – Εμπόριο – Εστίαση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εκπαίδευση - Εμπόριο - Εστίαση

Ανακοινώθηκε στις 19/12/2018 η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών ( λιανικό εμπόριο, εστίαση, καφέ, ιδιωτική εκπαίδευση).

Η δράση εστιάζει σε 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Εξοικονόμηση ενέργειας,
 2. Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία,
 3. Για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
 4. Για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εστίαση
 • Ιδιωτική εκπαίδευση

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 10.000,00€ – 150.000,00€

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Διάρκεια: 18μήνες/24μήνες

Περίοδος υποβολών από: 6/2/2019 – 19/4/2019

Επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος :

 • Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Διαμόρφωση χώρων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας,
 • Σχεδιασμός και τυποποίηση προϊόντων 
 • Πιστοποιήσεις
 • Τεχνικές μελέτες
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος.

Προϋποθέσεις επιδότησης

Αφορά επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης σε ολόκληρη την διάρκεια τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 • έχουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω αριθμό  ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Λιανικό εμπόριο : 1 ΕΜΕ
  • Εστίαση : 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας : 5 ΕΜΕ

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος πατώντας εδώ.

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς