Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στόχοι του προγράμματος:

• Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
• Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

 

Προϋπολογισμός του προγράμματος:

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00€

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 300.000€.

Δικαιούχοι:

Το πρόγραμμα αφορά νέες  ( με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)  και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τον δηλωμένο επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροτοδιατροφής / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
  1.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  1.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
  2.1 Λογισμικά
  2.2 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  2.3 Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
  2.4 Μελέτες
  2.5 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
  2.6 Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
 3. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
  3.1 Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
  3.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις
 4. Λειτουργικές δαπάνες
  4.1 Πρόσληψη προσωπικού
  4.2 Εκπαίδευση προσωπικού

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Υποβολή:

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04/06/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/09/2018 ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, πατώντας εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς