Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για :

 • την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία
 • την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας
 • τη βελτίωση επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα,
 2. βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία),
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών και νεανική επιχειρηματικότητα,
 4. υγεία – ευεξία

Προϋπολογισμός της δράσης:
5.000.000,00 €

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί: 80.000,00€ έως 330.000,00€.

Περίοδος υποβολής: από 21/11/2018 έως 28/2/2019

 

Επιλέξιμες δαπάνες 
Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξης επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν:
• Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
• Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στον 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
 3. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
  1. Ανώνυμη Εταιρεία,
  2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
  3. Ομόρρυθμη Εταιρεία,
  4. Ετερόρρυθμη Εταιρεία,
  5. Ι.Κ.Ε.,
  6. Συνεταιρισμοί
  7. Ατομική επιχείρηση 
 4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 5. Να έχουν την, κατά περίπτωση, απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής
 6. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 7. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης
 10. Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016 και 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2016
 11. Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 12. Να μην είναι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
 13. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη).

Περιοχή δράσης Περιφέρεια Ηπείρου.
Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ!

Επικοινωνήστε με την Development Plan εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων σήμερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον πατώντας εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς