Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών ,μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού.
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ημερομηνία υποβολής: Από 12-3-2019 έως και 14-6-2019

Προϋπολογισμός: 52.000.000,00 ευρώ

Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 100.000 ευρώ και μέγιστος 600.000,00 ευρώ

Ποσοστό επιδότησης 45%

 

Δικαιούχοι:

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης  πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 1. να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII
 3. να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 4. να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης
 5. να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 6. να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 7. να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτήρια λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος
 • Μηχανήματα εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης ή μικτής πολλαπλής χρήσης ΄έως 9 θέσεων και μέχρι του ποσού των 15000 ευρώ
 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα έως 2500 ευρώ
 • E-shop έως 4000 ευρώ
 • Πιστοποίηση προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών μέχρι του ποσού των 10000 ευρώ ανά πιστοποιητικό

 

Κατανομή Προϋπολογισμού
Θεματική ΕνότηταΜεταποίηση (€)Τουρισμός (€)
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΥφιστάμενες Επιχειρήσεις
Συνολικός Π/Υ  (Δ/Δ σε €)22.000.000,0020.000.000,00
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΝέες & Υπο Σύσταση Επιχειρήσεις
Συνολικός Π/Υ  (Δ/Δ σε €)5.500.000,004.500.000,00

 

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

 

Διάρκεια Υλοποίησης : 18 μήνες (30% θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης)

Περίοδος Υποβολής : από 12/3/2019 έως 14/6/2019

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος εδώ.

Η Development Plan εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με συνέπεια και σοβαρότητα αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πλήρως και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, την αποτελεσματική σύνταξή του επενδυτικού σας σχεδίου .

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα πατώντας εδώ.

Share this post

DEVELOPMENT PLAN

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς